जिल्हा निवडा :    
प्रकल्प संचालक व उपप्रकल्प संचालक आत्मा
नावहुद्दाईमेल आयडीमोबाइल नंबरफोन नंबररुजू तारीख
श्री. कुरबान मुराद तडवी उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ pdatma.akola@gmail.com 7249706966 0724-2454343 7/18/2013
श्री. अशोक सोपान बाणखेले उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ bankheleas@gmail.com 9423245827 0724-2454343
श्री. वरुण मधुकरराव दळवी संगणक अज्ञावली रूपरेशक dalvi.varun@rediffmail.com 9404269078 0724-2454343 1/6/2012
सौ. नयना नंदकुमार गिरीधर लेखा-नि-लिपिक naynagiridhar123@gmail.com 9423469238 0724-2454343 1/1/2013