जिल्हा निवडा :    
जिल्हा शेतकरी सल्ला समिती माहिती(DFAC)
अ.क्रनावपदनामहुद्दाव्यवसायफोन नंबरमोबाइल
1 शेतकरी १ (कृषि) शेती
2 शेतकरी २ (कृषि) शेती
3 महिला शेतकरी १ (कृषि) शेती
4 महिला शेतकरी २ (कृषि) शेती
5 शेतकरी १ (फलोत्पादन) शेती
6 शेतकरी २ (फलोत्पादन) शेती
7 महिला शेतकरी १ (फलोत्पादन) शेती
8 महिला शेतकरी २ (फलोत्पादन) शेती
9 शेतकरी १ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन
10 शेतकरी २ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन
11 महिला शेतकरी १ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन
12 महिला शेतकरी २ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन
13 महिला शेतकरी १ महिला मंडळ
14 महिला शेतकरी २ महिला मंडळ
15 शेतकरी १ युवक मंडळ
16 शेतकरी २ युवक मंडळ
17 शेतकरी १ निविष्ठा पुरवठादार
18 शेतकरी २ निविष्ठा पुरवठादार
19 शेतकरी १ शेतकरी गट
20 शेतकरी २ शेतकरी गट
21 शेतकरी १ तालुका पंचायत सदस्य
22 शेतकरी २ तालुका पंचायत सदस्य
23 शेतीनिष्ठ शेतकरी-१ शेती
24 शेतीनिष्ठ शेतकरी-2 शेती
25 कृषिभूषण शेतकरी शेती